ПРИКАЗКИ

Прокълнати дървета

Когато Адам умрял, Ева го погребала в земята и в устата му сложила три семки от ябълката в рая, която двамата изяли. Искала с тях да се откупи пред Бога за извършения грях. След много години от главата на Адам изникнали три големи дървета, но безплодни, дори листа нямали, които да хвърлят сянка. Всеки, който виждал тези три дървета, изричал …

Read More »

Колко са магаретата

Подкарал Насредин ходжа пет магарета — да ги продава на пазара. Тичал подире им, гонил ги, додето се уморил, и яхнал едно от тях. Като отпочинал малко, той преброил магаретата, които вървели напреде му с клепнали уши. — Бре, само четири! — викнал ходжата уплашен и скочил на земята. — Едното се е отлъчило, ще се върна да го намеря! …

Read More »

Сърната и козата

Цял ден ловците гонили една сърна. Надвечер подгоненото животно изскочило от гората и се мушнало в едно зашумено лозе. Укрило се под най-кичестата лоза и там притихнало. Ловците също минали покрай лозето, дълго се озъртали насам-нататък и като не видели нищо преплеснали пушките си през рамо и си тръгнали. Но преди да отминат, нетърпеливата сърна се изправила на задните си …

Read More »

Бърза печалба, бърза загуба

Един човек тръгнал на пазар и понесъл кошница яйца да ги продава. На кошницата бил наврял тоягата си и я носел на рамо. Вървял си човекът и си думал: – Сега нося триста яйца. Ако ги продам по пара, ще взема триста пари, ако ги продам по две – ще взема шестотин пари. С тези пари ще си купя една …

Read More »

Писмо до Бога

Хитър Петър имал девет деца – все дребни. Не достигали ни хляб, ни дрехи. Замаяла му се главата, горкия, как да ги изхрани. Намислил да си поиска пари от Господ, та седнал и му написал писмо: "Боже Господи, дал си ми девет деца. Не мога да ги изхраня. Ще изпукат от глад. Моля ти се, прати ми сто гроша, да …

Read More »

Как леопардът стана на петна

В онези далечни дни, мое Безценно съкровище, когато животните бяха с едноцветни кожи, Леопардът живееше в една местност, наречена Високото плато. Помни, че става дума не за Ниското плато, и дори не за Средното, дето все пак се срещат храсталаци, а за псолютно голото, горещо и нажежено от слънцето Високо плато, дето има само пясък, скали с пясъчен цвят и тук-таме …

Read More »

Щастието е в опашката

Един голям пес видял кутре, което си гонело опашката, и го попитал: – Защо си гониш опашката? – Изучих философията – отговорило кутрето, – Реших проблемите на вселената, които не е решило нито едно куче преди мен. Аз разбрах кое е най-доброто за едно куче. Това е щастието. Разбрах, че моето щастие е в опашката. Затова я гоня, а като …

Read More »

Беседа със стрелеца

Веднъж някакъв ученик забелязал, че учител беседва с преминаващ стрелец. Ученикът попитал с удивление: "Какво знамение може да има подобна беседа?" Учителят казал: "Попитах го как прави здрав лък и как улучва целта. Винаги е уместно да се разсъждава за якостта, за точността, за умението."

Read More »

Цялата работа е в шарката

На несправедливо хвърлен в затвора тенекеджия позволили да получи молитвено килимче, изтъкано от жена му. Всеки ден той се просвал на него в молитва. След известно време казал на своите тъмничари: -Аз съм беден и лишен от дрехи, а и вие получавате нищожно заплащане. Но аз съм тенекеджия. Донесете, ми метал и инструменти и аз ще майсторя малки неща, които …

Read More »

Дреболия

Един собственик поканил майстор да боядиса лодката му. По време на работа лодкарят забелязал дупчица на дъното, запълнил я, завършил боядисването, взел парите и си тръгнал. А на другия ден при него дотичал собственикът на лодката. – Ето ви парите за поправката – казал той и протегнал кесия със злато. – За какво? – учудил се майсторът. – Аз получих …

Read More »