Site icon www.prikazki.com

Магарешки съвет

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето:
хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката.

Стопанинът бил до вратата и чул разговора между вола и магарето.
Той нищо не казал, само се усмихнал и поклатил глава. На другия ден волът постъпил,
както го научило магарето. Тръшнал се на земята и захванал да пъшка. В обора влязъл стопанинът,
поклатил глава и рекъл:

Цял ден хитроумното магаре теглило ралото и се спъвало в браздите. Вечерта се върнало в
обора с увиснали уши. Болният вол лежал и си пригризвал.

Волът се разтреперал. Цяла нощ не мигнал. А на другия ден се дигнал, преди да пропеят първи петли.

Exit mobile version